PROJEKT Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej,
Gór Izerskich i Karkonoszy
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

Nowości


Broszura informacyjna dotycząca realizacji projektu

Publikováno: 31.12.2021

Zapraszamy do pobrania szczegółowej broszury informacyjnej dotyczącej realizacji projektu.


Szkolenie dla dyspozytorów Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz dyspozytorów służb ratowniczych z Polski i Czech 25–27.10.2021 r.

Publikováno: 31.10.2021

W związku z realizacją projektu w dniach 25–27 października 2021 r. odbyło się szkolenie
dla dyspozytorów Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz dyspozytorów służb ratowniczych z Polski i Czech (30 osób: 15 z Republiki Czeskiej i 15 z Polski).

Było to już ostatnie szkolenie realizowane w ramach trzyletniego projektu dofinansowanego
z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Podczas szkolenia uczestnicy doskonalili współpracę w zakresie funkcjonalnego systemu wymiany informacji i zarządzania transgranicznymi interwencjami oraz stworzenia bardziej efektywnego
i szybszego modelu reagowania w przypadku działań ratowniczych na pograniczu
polsko-czeskim w poszczególnych obszarach zagrożeń.

Podczas szkolenia zostały omówione następujące zagadnienia:

  1. Zarządzanie kryzysowe oraz obrona cywilna na obszarze Polski i Czech;
  2. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w Polsce i Czechach;
  3. System łączności współdziałania służb na miejscu działań ratowniczych;
  4. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Polsce;
  5. Zdrowy ratownik – bezpieczeństwo strażaka, współczesne zagrożenia oraz sposoby ochrony;
  6. Ochrona przeciwpowodziowa Doliny Bobru w oparciu o zaporę oraz zbiornik retencyjny w Pilchowicach;
  7. Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych – ratownictwo wodne w teorii oraz praktyce;
  8. Ratownictwo wysokościowe na turystycznych wieżach widokowych.

Manewry ratownicze 07–08.10.2021

Publikováno: 30.10.2021

W dniach 7–8 października 2021 r. w Hraběticach w Górach Izerskich w ramach projektu odbyło się dwudniowe praktyczne szkolenie strażaków z udziałem polskich kolegów w zakresie udzielania doraźnej pomocy medycznej u podnóża Gór Izerskich pn. „Manewry ratownicze”.

Manewry odbyły się w formie rywalizacji pięciu czteroosobowych zespołów, które pod okiem pracowników Czeskiego Czerwonego Krzyża miały za zadanie udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy na pięciu stanowiskach. Każde stanowisko miało swój scenariusz. Ratownicy ćwiczyli czynności związane z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy, w tym m.in. badanie poszkodowanych, resuscytację krążeniowo-oddechową, użycie materiałów opatrunkowych, zapewnienie komfortu termicznego itp.

Manewry zostały zakończone podsumowaniem końcowym, które wykazało, że realizacja działań wiernie symulujących rzeczywiste warunki przyniosła obu stronom projektu znaczące korzyści w zakresie przygotowania do radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, te bowiem nie szanują granic państwowych. Wszyscy uczestnicy docenili możliwość ćwiczenia udzielania pomocy w realnych sytuacjach w pięknym otoczeniu Gór Izerskich.

Międzynarodowe Manewry Ratownicze 22–24.09.2021 r.

Publikováno: 30.09.2021

W dniach 22–24.09.2021 r. na terenie powiatu karkonoskiego oraz miasta Jelenia Góra odbyły się XXX Manewry pod kryptonimem „Trzydziestka”. W manewrach uczestniczyły zespoły ratownicze złożone ze strażaków Państwowej Straży Pożarnej Komendy Miejskiej PSP
w Jeleniej Górze, Komend Powiatowych i Miejskich PSP województwa dolnośląskiego oraz strażaków, druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Jeleniej Góry oraz powiatu karkonoskiego. Manewry mają wymiar międzynarodowy, ponieważ uczestniczyli w nich także strażacy z Republiki Czeskiej – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje.

W pierwszym dniu manewrów (środa 22.09.2021 r.) w godzinach 19.00–21.00 zaplanowano dwugodzinną sesję wykładową, na której omówione zostały zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego związanego z poszkodowanymi, u których doszło do niewydolności oddechowej
w wyniku zakażenia koronawirusem.

Pozostałe działania w czasie manewrów miały formę warsztatów. Zespoły ratownicze złożone
z 3 do 5 ratowników udzielały kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych miejscach na terenie powiatu karkonoskiego oraz Jeleniej Góry. Poszkodowanymi byli odpowiednio ucharakteryzowani uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu oraz Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze (ponad 30 pozorantów).

Działania ratownicze wykonywane były pod nadzorem doświadczonych instruktorów (najczęściej ratowników medycznych z bogatym doświadczeniem zdobytym podczas dyżurów
w jeleniogórskim Pogotowiu Ratunkowym). Instruktorzy w trakcie zadań korygowali nieprawidłowe czynności, demonstrowali różne sposoby wykonania danej czynności, omawiali zastosowanie różnych technik ratowniczych w konkretnym przypadku, pokazywali, jak dobrać
i przygotować sprzęt. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy wykonane było z użyciem sprzętu ratowniczego, jakim dysponuje na co dzień zespół ratowniczy (w przypadku strażaków PSP i OSP jest to torba medyczna PSP R1, zestaw do unieruchamiania pediatrycznego oraz nosze typu deska). W środę w godzinach 21.00–1.00 zaplanowano działania praktyczne w porze nocnej w okolicach Sosnówki, Borowic i Karpacza. Ratownicy udzielali pomocy pieszemu potrąconemu przez samochód oraz mężczyźnie, który doznał ataku drgawek.

W czwartek 23.09.2021 r. zaplanowano zajęcia praktyczne (od 5 do 6 zadań) od godz. 9.00
do 19.00 z przerwą obiadową pomiędzy zadaniami. Część z zadań w tym dniu obejmowała pomoc osobie, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Czynności ratownicze prowadzone były z wykorzystaniem defibrylatorów treningowych AED oraz fantomów
do resuscytacji. W tym dniu zaplanowano także ćwiczenia związane z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, która w wyniku wypadku samochodowego przygnieciona została do muru. Na jednym ze stanowisk z zadaniami w celu odnalezienia nieprzytomnej osoby znajdującej się na dużej łące wykorzystany został bezzałogowy statek powietrzny (BSP, dron). Operator drona zlokalizował poszkodowanego
i wskazywał ratownikom najkrótszą drogę do niego. Ratownicy w tym dniu zmierzyli się także
z opanowaniem masywnego krwotoku. Kolejne zadanie związane było z postępowaniem ratowniczym u rannego spadochroniarza, którego strażacy znaleźli wiszącego na drzewie. Ćwiczenia obejmowały także procedury ratownicze związane z poparzeniem strażaka podczas zajęć w trenażerze do pożarów wewnętrznych.

W trzecim dniu manewrów (piątek 24.09.2021 r.) zaplanowano dwa zadania w godzinach
od 9.00 do 14.00, polegające na udzieleniu pomocy osobom, które doznały urazu kończyny górnej oraz wytrzewienia. W ostatnim dniu manewrów przewidziano także godzinne omówienie zadań oraz podsumowanie manewrów

Ćwiczenia zgrywające – ewakuacja

Publikováno: 30.09.2021

W piątek 17 września 2021 roku w Harrachovie odbyły się ćwiczenia zgrywające czeskich
i polskich partnerów projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”, nr rej.CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905.

Sytuacja symulowana podczas ćwiczeń: po wybuchu w miejscowym hotelu, który uległ znacznemu zniszczeniu, obrażeń doznała większość jego gości. Po dokonaniu podziału poszkodowanych i przewiezieniu do szpitali tych z nich, którzy wymagali natychmiastowej pomocy, na miejscu ciągle pozostaje 50 osób, w tym 25 narodowości polskiej. Dla tych osób
na centralnym parkingu w Harrachovie przygotowano tymczasowe zakwaterowanie w postaci kontenera ewakuacyjnego i namiotów.

W rozkładaniu zaplecza dla ewakuowanych udział wzięli zawodowi strażacy z HZS LK działający na odcinku ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i zintegrowanego systemu ratowniczego, jednostki ochotniczych straży pożarnych gmin wyznaczone do przeprowadzania tego typu specjalnych działań z zakresu ochrony ludności oraz jednostka PSP z miasta Jelenia Góra.

Po przetransportowaniu autobusem ewakuacyjnym z hotelu na miejsce ćwiczeń, osoby poszkodowane zostały zarejestrowane, a ratownicy udzielili im pierwszej pomocy, pomocy psychologicznej oraz zapewnili ich podstawowe potrzeby.

Uczestnicy szkolenia na poszczególnych stanowiskach wykonywali czynności związane
z udzielaniem doraźnej pomocy przedmedycznej, w tym m.in. badanie poszkodowanych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny), wykorzystanie materiałów opatrunkowych, zapewnienie komfortu termicznego.

Ćwiczenia zakończyło podsumowanie, podczas którego stwierdzono, że prowadzenie działań ćwiczeniowych w wierny sposób symulujących realne warunki dla obu uczestniczących stron projektu jest bardzo korzystne, jeśli chodzi o przygotowanie do walki z wyjątkowymi zdarzeniami, te bowiem nie szanują granic państwowych. Wszyscy uczestnicy docenili możliwość wypróbowania w praktyce współpracy w zdarzeniu z dużą liczbą osób poszkodowanych, z dodatkowym utrudnieniem w postaci bariery językowej.

W ćwiczeniach wzięli udział zawodowi ratownicy z HZS LK, członkowie ochotniczych jednostek straży pożarnej z gmin Velké Hamry II, Rádlo, Vlastiboř, Desná, Pěnčín – Bratříkov, ratownicy
z PSP w Jeleniej Górze oraz członkowie Czeskiego Czerwonego Krzyża z Jablonca nad Nysą.


Ćwiczenia zgrywające – wezbrane cieki

Publikováno: 30.09.2021

W czwartek 9 września 2021 roku w ramach projektu w mieście Železný Brod odbyły
się ćwiczenia zgrywające czeskich i polskich partnerów na temat doskonalenia umiejętności technicznych oraz pierwszej pomocy podczas interwencji związanych z wylaniem lokalnych cieków.

Scenariusz ćwiczeń: w związku z wyjątkowym zdarzeniem spowodowanym przez powódź konieczne jest udzielenie pierwszej pomocy 50 osobom, z których 25 to Polacy. Osoby te należy również ewakuować w bezpieczne miejsce, gdzie wszystkie zostaną zbadane, zewidencjonowane i zabezpieczone zostaną ich podstawowe potrzeby konieczne do przeżycia. Jednostki przewidziane do działań na wodzie oraz do walki z następstwami katastrof żywiołowych spowodowanych przez wodę miały za zadanie stopniowo przeprowadzić ewakuację osób z wody, przetransportować rannych poszkodowanych w bezpieczne miejsce, udzielić pierwszej pomocy, rozłożyć bariery przeciwpowodziowe, zapory do otamowania,
a także z wykorzystaniem technik linowych, na łódce przeciągnąć się z jednego brzegu rzeki na drugi.

Dla wszystkich pięćdziesięciu osób w miejscu ćwiczeń przygotowano miejsca noclegowe
w postaci namiotów typu OOb (ochrona ludności, zarządzanie kryzysowe). W rozkładaniu zaplecza uczestniczyli strażacy z HZS LK działający na odcinku ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i zintegrowanego systemu ratowniczego, jednostki ochotniczych straży pożarnych gmin wyznaczone do przeprowadzania tego typu specjalnych działań z zakresu ochrony ludności oraz jednostka strażaków z miasta Jelenia Góra.

Uczestnicy szkolenia na poszczególnych stanowiskach wykonywali czynności związane
z udzielaniem doraźnej pomocy przedmedycznej, w tym m.in. badanie poszkodowanych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem AED, wykorzystanie materiałów opatrunkowych, zapewnienie komfortu termicznego. W celu zwiększenia realizmu sytuacji, biorący udział w działaniach pozoranci zostali odpowiednio ucharakteryzowani. W kolejnej części ćwiczeń uczestnicy ćwiczeń wykonywali zadania praktyczne na wodzie płynącej, np. ratowanie osoby tonącej, budowa mostu linowego między brzegami rzeki Izery, napełnianie rękawów przeciwpowodziowych, sterowanie łodzią na wodzie płynącej itp.

Ćwiczenia zakończyło podsumowanie, podczas którego stwierdzono, że prowadzenie działań ćwiczeniowych w wierny sposób symulujących realne warunki dla obu uczestniczących stron projektu jest bardzo korzystne, jeśli chodzi o przygotowanie do walki z wyjątkowymi zdarzeniami, które nie znają granic. Wszyscy uczestnicy docenili możliwość wypróbowania w praktyce współpracy w zdarzeniu z dużą liczbą osób poszkodowanych, z dodatkowym utrudnieniem w postaci bariery językowej. 

W ćwiczeniach wzięli udział zawodowi ratownicy z HZS LK, członkowie ochotniczych jednostek straży pożarnej z gmin Železný Brod, Těpeře, Malá Skála, Líšný, Bozkov, Háje nad Jizerou, Olešnice, Tatobity, ratownicy z PSP w Jeleniej Górze oraz członkowie Czeskiego Czerwonego Krzyża z Jablonca nad Nysą

Ćwiczenia pierwszej pomocy – ewakuacja

Publikováno: 31.08.2021

W dniach 23 sierpnia – 24 sierpnia 2021 roku w Rokytnicach nad Jizerou odbyło się wydarzenie pod nazwą Ćwiczenia pierwszej pomocy – stanowisko ewakuacyjne, w którym wzięło udział
15 członków Straży Pożarnej Kraju Libereckiego oraz 5 kolegów z polskiego miasta Jelenia Góra.

Dwudniowe spotkanie rozpoczęła prezentacja na wybrane tematy z zakresu katastrof
i wyjątkowych zdarzeń z dużą liczbą rannych, którą poprowadził Daniel Činovec z Pogotowia Ratunkowego Kraju Hradeckiego (ZZS Královéhradeckého kraje). Podczas późniejszej wspólnej dyskusji uczestnicy działania porównywali swoją wiedzę i doświadczenie. Niektóre szczegóły po obu stronach granicy różniły się.

W części praktycznej uczestnicy szkolenia ćwiczyli na poszczególnych stanowiskach przygotowane przez instruktorów modelowe sytuacje, z którymi mogą się spotkać w trakcie wykonywania swojej codziennej pracy. Strażacy na pozorantach wykonywali czynności ratujące życie, resuscytację, zaopatrywanie oparzeń czy unieruchamianie ciał obcych w ranie. Ćwiczenia praktyczne odbywały się pod nadzorem doświadczonych instruktorów, którzy następnie oceniali przebieg udzielania pomocy przez uczestników działania.

W drugim dniu odbyła się prezentacja kontenera ewakuacyjnego należącego do HZS LK,
opis wyposażenia, sprzętu i parametrów technicznych wraz z oceną jego wykorzystania
w pomocy ludności poszkodowanej przez tornado w czerwcu 2021.Przedostatnim blokiem eksperckim był wykład MUDr. Tomáša Hellmutha, lekarza z Instytutu Chirurgii Ręki i Chirurgii Plastycznej w Vysoké nad Jizerou na temat złożonych urazów ręki z naciskiem na pierwszą pomoc przedmedyczną. Program zakończył wykład poświęcony zagadnieniom i nowym procedurom w udzielaniu pomocy w przypadkach szoków wiszenia.

Dzięki możliwości porównania w teorii i praktyce różnic w Czechach i Polsce, spotkanie zupełniło i poszerzyło wiedzę uczestników w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Szkolenie specjalistyczne dla strażaków i służb zarządzania kryzysowego z Polski i Czech 02–03.07.2021 r.

Publikováno: 31.07.2021

W dniach 2–3 lipca 2021 r. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze zorganizowało szkolenie
dla jednostek ochrony przeciwpożarowej i służb zarządzania kryzysowego.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, Urzędu Miasta Jeleniej Góry oraz urzędów miast i gmin powiatu, a także przedstawiciele straży pożarnej z Polski oraz Republiki Czeskiej. Łącznie 60 osób.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w formie teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna odbyła się w ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym
w Jakuszycach i była adresowana do jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb zarządzania kryzysowego z Polski i Czech. Podczas szkolenia przedstawiciele poszczególnych instytucji omówili ich zaangażowanie w walkę z epidemią koronawirusa.

Działania praktyczne odbyły na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze i obejmowały szkolenie z zakresu gaszenia pożarów (komora rozgorzeniowa). Podczas szkolenia przedstawiciele jednostek ochrony przeciwpożarowej nabyli umiejętności rozpoznawania faz pożaru, operowania prądami wodnymi, bezpiecznego poruszania się w pomieszczeniach zadymionych oraz efektywnego doboru środków gaśniczych.


Ćwiczenia techniczne – ewakuacja

Publikováno: 30.06.2021

Szkolenie odbyło się w dniach 23–24. czerwca 2021 r. W działaniach uczestniczyło
20 strażaków (5 Polaków i 15 Czechów z HZS Libereckého kraje). Podczas części teoretycznej uczestnicy najpierw zapoznali się z rozwiązaniami w zakresie zakwaterowania w sytuacji kryzysowej mieszkańców w województwie dolnośląskim, prezentację przedstawił polski partner projektu.

Następnie przedstawiono informacje na temat możliwości czeskiego partnera HZS LK
w zakresie zakwaterowania mieszkańców w Kraju Libereckim w sytuacjach kryzysowych – zakwaterowanie stacjonarne i mobilne, udział jednostek ochotniczych straży pożarnych gmin wyznaczonych do wykonywania określonych zadań w zakresie ochrony ludności oraz wykorzystanie samego kontenera ratunkowego. W drugim dniu odbyło się praktyczne szkolenie w zakresie umiejętności technicznych mających na celu rozłożenie, złożenie, zapoznanie się
z układem i wyposażeniem kontenera ratunkowego.

Uczestnicy zostali zapoznani przez trenerów z prawidłowym i bezpiecznym postępowaniem przy rozkładaniu/składaniu kontenera. Następnie wszyscy mogli w praktyce sprawdzić świeżo nabyte umiejętności. Na koniec dokonano krótkiej oceny i porównania procedur obowiązujących po stronie czeskiej i polskiej w zakresie postępowania w sytuacjach kryzysowych związanych
z potrzebą zakwaterowania ewakuowanych ludzi. Ogólne zasady dotyczące tej problematyki są takie same. Spotkanie to jednak w znacznym stopniu pomogło uzupełnić i uświadomić sobie wzajemnie konkretne możliwości uczestniczących w działaniu partnerów.


Międzynarodowe Manewry Ratownicze 16–18.06.2021 r.

Publikováno: 30.06.2021

Pozostałe działania w czasie manewrów miały formę warsztatów. W środę w godzinach
21.00–1.00 zaplanowano działania praktyczne w porze nocnej w okolicach Karpacza, ratownicy musieli zmierzyć się z zabezpieczeniem różnego rodzaju złamań kończyn oraz urazami pleców.

W czwartek 23.09.2021 r. zaplanowano zajęcia praktyczne (od 5 do 6 zadań) od godz.
9.00 do 19.00 z przerwą obiadową między zadaniami.

Część z zadań w tym dniu obejmowała pomoc poszkodowanym uwięzionym w samochodzie, zadanie polegało na zabezpieczeniu pojazdu i bezpiecznym wyciągnięciu z niego osób potrzebujących pomocy medycznej. Kolejnym zadaniem było udzielenie pierwszej pomocy osobie chorującej na COVID-19, w tym odpowiednie zabezpieczenie ratowników.

W trzecim dniu manewrów (piątek 18.06.2021 r.) zaplanowano 2 zadania w godzinach
9.00–14.00, które obejmowały udzielanie pomocy osobom, które doznały wstrząsu
po ugryzieniu przez osy oraz z masywnym krwawieniem z kończyny. Zadanie wymagało tamowania krwawienia amputowanej nogi.

W ostatnim dniu manewrów przewidziano także godzinne omówienie zadań oraz podsumowanie manewrów.


Celem projektu jest poprawa gotowości transgranicznej na wypadek sytuacji nadzwyczajnych sytuacje kryzysowe w oparciu o wzmocnioną współpracę między wszystkimi odpowiedzialnymi podmiotami dla bezpieczeństwa.
Osiągnięcie tego celu zwiększy poziom bezpieczeństwa czesko-polskiego pogranicza i atrakcyjność regionu.

Współpracująca organizacja