PROJEKT Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej,
Gór Izerskich i Karkonoszy
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

O projekcie

Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest elementem warunkującym rozwój każdej społeczności. Ma bezpośredni wpływ nie tylko na sytuację mieszkańców danego obszaru, ale także na atrakcyjność gospodarczą i turystyczną. Uproszczenia w przekraczaniu granic państwowych każą widzieć pogranicze jako jeden wspólny obszar, szczególnie w kontekście zagrożeń o charakterze naturalnym i cywilizacyjnym. To wynika z faktu, że zagrożenia są wspólne dla całego obszaru, a ich występowanie wywołuje konieczność interwencji służb ratowniczych obu stron.

Projekt skierowany jest do służb i podmiotów ratowniczych działających na terenie przygranicznym. Takie podejście umożliwia podniesienie poziomu współpracy i wzmocnienie całego systemu bezpieczeństwa pogranicza. Wymiana doświadczeń między przedstawicielami poszczególnych podmiotów umożliwi wskazanie słabych miejsc i wykorzystanie sprawdzonych i skutecznych mechanizmów.

Projekt ma również charakter systemowy. Na podstawie dotychczasowej analizy współpracy zidentyfikowano obszary tematyczne, które należy wzmocnić. Szczegółowa analiza przeprowadzona w każdym obszarze tematycznym pomoże określić wnioski, które pozwolą na poprawę współpracy. Główny cel projektu – począwszy od uwarunkowań prawnoadministracyjnych, tworzących wspólną platformę wymiany informacji i koordynacji działań, przez pokonywanie barier językowych aż do wyrównania poziomów szkolenia i wyposażenia – zostanie osiągnięty.

Działania inwestycyjne projektu obejmują wyposażenie służb ratowniczych w sprzęt oraz poprawę wyposażenia do szkoleń i do prowadzenia przez służby działań, związanych ze skuteczną i skoordynowaną reakcją na istniejące zagrożenia naturalne lub spowodowane działalnością człowieka.

Współpraca służb i podmiotów ratowniczych odbywa się w oparciu o umowy międzynarodowe i umowy regionalne. W świetle zmieniających się warunków w zakresie możliwości prowadzenia współpracy, a także w związku z pojawieniem się nowych zagrożeń, funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa na terenie pogranicza musi być stale weryfikowane i ulepszane. Partnerzy dostrzegają potrzebę poprawy współpracy w oparciu o istniejące regulacje prawne i w wielu obszarach tematycznych.

W Polsce i Czechach system reagowania na sytuacje kryzysowe spowodowane czynnikami naturalnymi (powodzie, wichury itp.) lub cywilizacyjnymi (awarie przemysłowe) opiera się na jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Uzupełnieniem systemu są inne służby, straże  i instytucje, takie jak policja, pogotowie ratunkowe, wojsko, służby ratownictwa górskiego, służby ratownictwa wodnego itp. Reakcja jest częścią zarządzania kryzysowego, za które odpowiada administracja szczebla wojewódzkiego (hetman / wojewoda) wraz z samorządami powiatowymi i gminnymi.

Celem projektu jest poprawa gotowości transgranicznej na wypadek sytuacji nadzwyczajnych sytuacje kryzysowe w oparciu o wzmocnioną współpracę między wszystkimi odpowiedzialnymi podmiotami dla bezpieczeństwa.
Osiągnięcie tego celu zwiększy poziom bezpieczeństwa czesko-polskiego pogranicza i atrakcyjność regionu.

Współpracująca organizacja