PROJEKT Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej,
Gór Izerskich i Karkonoszy
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

Forma współpracy

Współpraca HZS LK oraz KM PSP w Jeleniej Górze oraz Powiatu Jeleniogórskiego trwa już kilka lat.Partnerzy spotykają się kilka razy w roku podczas różnych działań, uczestniczyli także wspólnie w kilku ćwiczeniach. Podczas licznych rozmów omówili kwestię koniecznych zmian oraz sposób ich przeprowadzenia. Stwierdzili też konieczność sformalizowania współpracy.Skład partnerów po stronie polskiej nie jest przypadkowy. Wynika on z podziału administracyjnego kraju oraz podległości służb. Państwowa Straż Pożarna na szczeblu powiatowym (np. KM PSP w Jel.Górze) jest tzw. administracją zespoloną i podlega pod starostę (w przyp. Jel.Góry -Prezydenta jako starostę powiatu grodzkiego).Jest jednostką budżetową miasta, a jej budżet znajduje się w budżecie miasta, nie może więc zaciągać zobowiązań finansowych i być samodzielnym wnioskodawcą o zewnętrzne środki pomocowe.

Starosta powiatu natomiast tworzy Krajowy System Rat.-Gaśniczy (na szczeblu powiatu), którego podstawowym ogniwem jest KM PSP i OSP.

W ramach wybranych zakresów problemowych odbędą się spotkania specjalistów partnerów, których celem jest zastosowanie wspólnej metodyki sformułowanej przez projekt flagowy dla postępowania w przypadku wyjątkowych zdarzeń w warunkach regionu Kotl. Jeleniogórskiej i przygranicznych obszarów Gór Izerskich i Karkonoszy.

Każdy z partnerów zakupi komplementarne wyposażenie, które  stanowi niezbędne uzupełnienie dla planowanych rozwiązań systemowych. Jego dyslokacja wynika bezpośrednio z potrzeb i zagrożeń typowych dla tego transgranicznego obszaru. Uzupełnienie sprzętu ułatwi i przyspieszy wspólne akcje ratownicze.

Koordynacja i wspólne prowadzenie szkoleń jednostek biorących udział w działaniach zwiększą, w tym samym stopniu, ogólną świadomość nt. zasad systemu ratowniczego po obu stronach granicy.

 

Celem projektu jest poprawa gotowości transgranicznej na wypadek sytuacji nadzwyczajnych sytuacje kryzysowe w oparciu o wzmocnioną współpracę między wszystkimi odpowiedzialnymi podmiotami dla bezpieczeństwa.
Osiągnięcie tego celu zwiększy poziom bezpieczeństwa czesko-polskiego pogranicza i atrakcyjność regionu.

Współpracująca organizacja