PROJEKT Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej,
Gór Izerskich i Karkonoszy
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

Główne problemy

Zasadniczym czynnikiem w zakresie oceny warunków wewnętrznych i zewnętrznych pozytywnego rozwoju gospodarczego i demograficznego regionów jest zapewnienie podstawowych standardów bezpieczeństwa na całym ich terytorium.

Rejony przygraniczne są bardzo specyficzne pod względem geograficznym ? w ogromnej większości są to tereny górskie lub podgórskie. Negatywne skutki wyjątkowych i kryzysowych zdarzeń pod względem typologicznym są niezwykle złożone. Mają punktowe, liniowe, powierzchniowe i przestrzenne efekty i nie dbają o żadne podziały administracyjne.

Podstawowym problemem w przypadku regionów przygranicznych, w zakresie likwidacji wyjątkowych i kryzysowych zdarzeń, jest zlokalizowanie wyjątkowego zdarzenia lub obszaru dotkniętego stanem kryzysowym. Niewystarczające powiązania drogowe w obrębie obszaru i na zewnątrz z sąsiednimi regionami, wymaga zdolności jednostek ochrony przeciwpożarowej, a także pozostałych służb i organów administracji państwowej oraz samorządów do prowadzenia działań głównie z użyciem własnego potencjału sił i środków danego regionu. To dotyczy obu stron pogranicza. Zdolność do natychmiastowej wzajemnej pomocy transgranicznej jest więc kluczowa dla minimalizacji negatywnych następstw wyjątkowych zdarzeń i stanów kryzysowych.

 

Celem projektu jest poprawa gotowości transgranicznej na wypadek sytuacji nadzwyczajnych sytuacje kryzysowe w oparciu o wzmocnioną współpracę między wszystkimi odpowiedzialnymi podmiotami dla bezpieczeństwa.
Osiągnięcie tego celu zwiększy poziom bezpieczeństwa czesko-polskiego pogranicza i atrakcyjność regionu.

Współpracująca organizacja