PROJEKT Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny,
Jizerských hor a Krkonoš
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

Aktuality


Informační brožura o realizaci projektu

Publikováno: 31.12.2021

Dovolujeme si ke stažení nabídnout podrobnou   informační brožuru o realizaci projektu.


Školení pro dispečery Přeshraničního centra krizového řízení a odborného školení a dispečery záchranných složek 25.–27.10.2021

Publikováno: 31.10.2021

V souvislosti s realizací projektu se ve dnech 25.–27. října 2021 uskutečnilo školení
pro operátory Přeshraničního centra krizového řízení a odborného školení a operátory záchranných složek z Polska a České republiky. Zúčastnilo se 30 osob: 15 z České republiky
a 15 z Polska.

Jednalo se o poslední školení realizované v rámci tříletého projektu financovaného z Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko. Během školení se účastníci zdokonalili ve spolupráci v oblasti funkčního systému výměny informací a řízení přeshraničních zásahů a vytvoření efektivnějšího a rychlejšího modelu reagování v případě záchranných akcí
v polsko-českém příhraničí v jednotlivých rizikových oblastech.

Během školení se řešila následující témata:

  1. Krizové řízení a civilní obrana v Polsku a České republice;
  2. Národní záchranný a hasičský systém v Polsku a České republice;
  3. Komunikační systém spolupráce služeb na místě záchranných akcí;
  4. Pohotovostní operační středisko (polsky Centrum Powiadamiania Ratunkowego) v Polsku;
  5. Zdravý záchranář – Bezpečnost hasičů, moderní hrozby a způsoby ochrany;
  6. Ochrana před povodněmi v údolí řeky Bobr na základě přehrady a retenční nádrže v Pilchowicích;
  7. Bezpečnost osob na vodních plochách – vodní záchrana v teorii a praxi;
  8. Záchrana z výšek na turistických rozhlednách.

Záchranářské manévry 7.–8.10. 2021

Publikováno: 30.10.2021

Ve dnech 7.–8.10.2021 se v Hraběticích v Jizerských horách v rámci projektu konala dvoudenní praktická odborná příprava hasičů s účastí polských kolegů v poskytování neodkladné zdravotní pomoci v podhůří Jizerských hor pod názvem Záchranářské manévry.

Manévry probíhaly formou soutěže pěti čtyřčlenných družstev, které měly za úkol řešit neodkladnou zdravotnickou pomoc na pěti stanovištích s různými scénáři pod lektorským dohledem. Cvičící se na jednotlivých stanovištích věnovali činnostem souvisejícím s poskytováním neodkladné předlékařské pomoci, kam patří např. vyšetření zraněných, provádění kardiopulmonální resuscitace, práce s obvazovým materiálem, poskytování tepelného komfortu apod.

Manévry uzavřelo závěrečné vyhodnocení, při kterém bylo shledáno, že konání akcí věrně simulující reálné podmínky jsou pro obě zúčastněné strany projektu značným přínosem v přípravě na zvládnutí mimořádných událostí, které neznají hranic. Všichni účastníci ocenili možnost prakticky si vyzkoušet poskytování pomoci v reálných připravených scénářích,
a to v krásné krajině Jizerských hor.


Mezinárodní záchranářské manévry 22.–24. 9. 2021

Publikováno: 30.09.2021

Ve dnech 22.–24. 9. 2021 se v Krkonošském okrese a městě Jelení Hora konaly XXX. manévry s krycím názvem Třicítka. Manévrů se účastnily záchranné týmy složené z profesionálních hasičů z Jelení Hory (KM PSP w Jeleniej Górze) a Dolnoslezského vojvodství a dobrovolných hasičů z Jelení Hory a Krkonošského okresu. Manévry měly mezinárodní rozměr, protože
se jich zúčastnili i hasiči z České republiky, tj. Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.

První den manévrů (středa 22. 9. 2021) byl naplánován dvouhodinový přednáškový blok
od 19.00 do 21.00 hod., který se zabýval otázkami zdravotnické pomoci lidem
s respiračním selháním v důsledku koronavirové infekce.

Další aktivity během manévrů probíhaly formou workshopů. Záchranné týmy složené
 z 3 až 5 záchranářů poskytovaly kvalifikovanou první pomoc postiženým na různých místech Krkonošského okresu a Jelení Hory. Studenti z hasičské třídy střední školy č. 4 ve Wałbrzychu
a studenti ze střední školy přírodovědné a služeb v Jelení Hoře plnili roli „zraněných“ osob vyžadujících pomoc (více než 30 osob).

Všechny činnosti byly prováděny pod dohledem zkušených instruktorů (nejčastěji zdravotničtí záchranáři s bohatou zkušeností s prací v ZZS). Instruktoři během sledování úkolů korigovali chyby, ukazovali, jak je třeba úkol splnit, a stručně vysvětlovali použití různých technik
v konkrétním případě. Ukázali také, jak je třeba připravit vybavení a zařízení. První pomoc byla poskytována s užitím vybavení a materiálů, kterým disponuje každá složka v běžné praxi
(v případě polských hasičů z PSP a OSP se jedná o lékařskou brašnu PSP R1, nosítka typu deska a fixační sadu pro děti).

Ve středu mezi 21. a 1. hodinou ranní byly naplánovány praktické noční aktivity v okolí Sosnówky, Borowic a Karpacze. Záchranáři pomáhali chodci sraženému autem a muži,
který dostal záchvat svalových křečí.

Ve čtvrtek 23. 9. 2021 byly praktické činnosti (5 až 6 úkolů) naplánovány od 9.00 do 19.00 hodin. Některé z úkolů tohoto dne zahrnovaly pomoc osobě, která utrpěla náhlou srdeční zástavu. Záchranné úkony byly prováděny s využitím cvičných defibrilátorů AED a fantomů pro resuscitaci. Součástí dne byl také nácvik resuscitace zraněné osoby, která byla přimáčknuta
ke zdi v důsledku dopravní nehody.

Na jednom ze stanovišť byl použit bezpilotní letoun k nalezení osoby v bezvědomí na velké louce. Operátor dronu lokalizoval zraněného a ukázal záchranářům nejkratší cestu k němu. Záchranáři se v tento den při řešení další připravené situace potýkali také s masivním krvácením. Další úkol se týkal záchrany zraněného parašutisty, kterého hasiči našli viset
na stromě. Součástí cvičení byly také záchranné postupy související s popálením hasiče během cvičení v požárním trenažéru (flashover kontejneru).

Třetí den manévrů (pátek 24. 9. 2021) byly v době od 9.00 do 14.00 hodin naplánovány dva úkoly, které zahrnovaly poskytnutí pomoci osobám, které utrpěly poranění horní končetiny
a vyhřeznutí střev z břišní dutiny. Poslední den manévrů proběhla také panelová diskuse
o provedení a splněných úkolech a celkové shrnutí manévrů.


Cvičení při vybudování stanoviště nouzového přežití

Publikováno: 30.09.2021

V pátek 17. 9. 2021 se v Harrachově konalo taktické cvičení českých a polských partnerů projektu Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny, Jizerských hor  a Krkonoš, CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905.

Samotné cvičení vycházelo ze situace, kdy po výbuchu v místním hotelu, který je značně poškozen došlo ke zranění většiny ubytovaných. Po roztřídění zraněných a odvozu
do nemocnic těch, kteří vyžadovali okamžitou péči, na místě stále zůstalo 50 osob, z toho
25 bylo občanů polské národnosti. Pro tyto osoby bylo na centrálním parkovišti v Harrachově připraveno nouzové ubytování v podobě kontejneru nouzového přežití a stanů.

Na stavbě zázemí se podíleli příslušníci HZS LK z úseku ochrany obyvatelstva, krizového řízení a integrovaného záchranného systému, jednotky SDH obcí předurčených k provádění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva i jednotka hasičů z města Jeleni Hora.
Po převozu evakuačním autobusem z hotelu na místo konání cvičení byly osoby zaevidovány
a hasiči jim poskytli neodkladnou předlékařskou zdravotní pomoc, psychosociální pomoc
a zajistili další základní životní potřeby.

Cvičící se na jednotlivých stanovištích věnovali činnostem souvisejících s poskytováním neodkladné předlékařské péče, kam patří např. vyšetření zraněných, provádění kardiopulmonální resuscitace za použití AED (automatizovaný externí defibrilátor), práce s obvazovým materiálem, nebo poskytování tepelného komfortu.

Cvičení uzavřelo závěrečné vyhodnocení, při kterém bylo shledáno, že konání akcí věrně simulující reálné podmínky jsou pro obě zúčastněné strany projektu značným přínosem v přípravě na zvládnutí mimořádných událostí, které neznají hranic. Všichni účastníci ocenili možnost prakticky si vyzkoušet spolupráci při události kde je nejen velký počet zraněných osob, ale i ztížená komunikace z důvodů jazykové bariéry.

Cvičení se účastnili příslušníci HZS LK, členové jednotek SDH obcí Velké Hamry II, Rádlo, Vlastiboř, Desná, Pěnčín – Bratříkov, hasiči z města Jelení Hora a členové Oblastního spolku ČČK Jablonec nad Nisou.


Cvičení při zásazích u rozvodnění místních toků

Publikováno: 30.09.2021

Ve čtvrtek 9. 9. 2021 se v Železném Brodu v rámci projektu konalo taktické cvičení českých
a polských partnerů na téma Cvičení technické dovednosti a nezbytné zdravotní péče
při zásazích u rozvodnění místních toků.

Scénář samotného cvičení vycházel ze situace, že v souvislosti s mimořádnou událostí
(dále jen MÚ) způsobenou povodněmi je nutno poskytnout neodkladnou zdravotní péči pro 50 osob, z nichž je 25 osob polské národnosti, dále je nutné zajistit přesun na bezpečné místo,
kde budou všechny osoby ošetřeny, zaevidovány a budou jim zabezpečeny základní životní potřeby. Jednotky předurčené pro zásahy v souvislosti s prací na vodě a následky živelních pohrom způsobených vodou měly za úkol postupně provádět záchranu osob z vodní hladiny, transportovat zraněné osoby na bezpečné místo, poskytovat neodkladnou zdravotní péči, stavět protipovodňové stěny, instalovat nornou stěnu a pomocí lanových technik se na člunu přesouvat z jednoho břehu na druhý.

Pro všech padesát osob bylo na hasičském cvičišti připraveno nouzové ubytování v podobě stanů z úseku ochrany obyvatelstva, krizového řízení. Na stavbě zázemí se podíleli příslušníci HZS LK z úseku ochrany obyvatelstva, krizového řízení a integrovaného záchranného systému, jednotky SDH obcí předurčených k provádění specifických úkolů na úseku ochrany obyvatelstva i jednotka hasičů z města Jelení Hora.

Cvičící se na jednotlivých stanovištích věnovali činnostem souvisejícím s poskytováním neodkladné předlékařské pomoci, kam patří např. vyšetření zraněných, provádění kardiopulmonální resuscitace za použití AED, práce s obvazovým materiálem, nebo poskytování tepelného komfortu. Pro vyšší reálnost poskytované zdravotní pomoci bylo
na osobách v pozicích figurantů provedeno odborné maskování zranění. Cvičící v další části cvičení plnili praktické úkoly na tekoucí vodě, např. záchranu tonoucího, stavbu lanového mostu mezi břehy řeky Jizery, stavbu protipovodňových vaků, ovládání člunu na tekoucí vodě apod.

Cvičení uzavřelo závěrečné vyhodnocení, při kterém bylo shledáno, že konání akcí věrně simulující reálné podmínky jsou pro obě zúčastněné strany projektu značným přínosem v přípravě na zvládnutí mimořádných událostí, které neznají hranic. Všichni účastníci ocenili možnost prakticky si vyzkoušet spolupráci při události s velkým počtem zraněných osob navíc ztíženou jazykovou bariérou. 

Cvičení se účastnili příslušníci HZS LK, členové jednotek SDH obcí Železný Brod, Těpeře, Malá Skála, Líšný, Bozkov, Háje nad Jizerou, Olešnice, Tatobity, hasiči z města Jelení Hora
a členové Oblastního spolku ČČK Jablonec nad Nisou.


Výcvik nezbytné zdravotní péče při vybudování stanoviště nouzového přežití

Publikováno: 31.08.2021

V Rokytnici nad Jizerou se ve dnech 23. 8. – 24. 8. 2021 konala akce s názvem Výcvik zdravotní péče – stanoviště nouzového přežití, které se účastnilo 15 příslušníků HZS LK
 a 5 kolegů z polského města Jelení Hora.

Dvoudenní setkání bylo zahájeno prezentacemi na vybraná témata z oblasti katastrof
a mimořádných událostí s velkým počtem zraněných, kterou přednesl Bc. Daniel Činovec, DiS. ze ZZS Královéhradeckého kraje. Při následné společné diskusi účastníci porovnávali
své znalosti a zkušenosti, které se na obou stranách hranic v dílčích detailech liší.

 V praktické části cvičící na jednotlivých stanovištích řešili věrně připravené modelové situace,
se kterými se mohou setkat v rámci výkonu svého povolání. Hasiči tak na figurantech prováděli život zachraňující úkony, resuscitaci, ošetření popálenin nebo fixace cizích těles v ráně. Praktický výcvik byl prováděn pod dohledem zkušených instruktorů, kteří poté průběh ošetřování s účastníky zhodnotili.

Druhý den následovalo představení kontejneru nouzového přežití HZS LK, popis výbavy
a technické parametry se zhodnocením jeho nasazení při pomoci obcím zasažených tornádem v červnu 2021. Předposledním odborným blokem byla přednáška MUDr. Tomáše Hellmutha z Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou zabývající se komplexním poraněním ruky s důrazem na předlékařskou péči. Program byl zakončen přednáškou zabývající se problematikou a novými postupy při ošetřování traumatu z visu.

Díky možnosti teoreticky i prakticky porovnat dílčí rozdíly v přístupech v České a Polské republice tak setkání účastníkům doplnilo a rozšířilo znalosti při poskytování neodkladné předlékařské pomoci.


Speciální výcvik a školení pro hasiče a složky krizového řízení z Polska a České republiky 2.–3. 7. 2021

Publikováno: 31.07.2021

Ve dnech 2. až 3. července 2021 uspořádal Okresní úřad v Jelení Hoře výcvik a školení
pro hasiče a složky krizového řízení z Polska a České republiky.

Školení se zúčastnili zástupci Okresního úřadu v Jelení Hoře, Městského úřadu Jelení Hory
a úřadů měst a obcí v okrese, jakož i zástupci hasičských sborů z Polska a České republiky. Celkem bylo proškolených 60 osob.

Akce byla rozdělena do teoretické a praktické části.

Teoretická část se konala ve školicím a konferenčním centru v Jakuszycích a byla určena jednotkám požární ochrany a krizového řízení z Polska a České republiky. Během školení diskutovali zástupci jednotlivých institucí a organizací o svém zapojení do boje proti epidemii koronaviru.

Praktická část probíhala v prostorách stanice JRG 1 KM PSP v Jelení Hoře a zahrnovala výcvik v oblasti hašení požárů (flashover kontejner). Během výcviku si zástupci jednotek požární ochrany osvojili dovednosti v rozpoznávání fází požáru, ovládání vodních proudů, bezpečném pohybu v zakouřených prostorách a efektivní volbě hasicích prostředků.

 


Výcvik technické dovednosti při vybudování stanoviště nouzového přežití

Publikováno: 30.06.2021

Výcvik se konal ve dnech 23.–24. 6. 2021. Aktivity se zúčastnilo 20 hasičů (5 Poláků a  15 Čechů za HZS Libereckého kraje).

Během teoretické části se nejprve účastníci seznámili s řešením nouzového ubytování obyvatel v Dolnoslezském vojvodství, prezentaci přednesl polský partner projektu. Následovaly informace o možnostech HZS LK v oblasti nouzového ubytování obyvatel v Libereckém kraji
při řešení mimořádných událostí – stacionární a mobilní zařízení, zapojení jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen JSDH) obcí předurčených k plnění specifických úkolů ochrany obyvatelstva a samotné využití kontejneru nouzového přežití.

Druhý den následoval praktický výcvik technických dovedností zaměřený na rozvinutí, složení, seznámení s uspořádáním a vybavením kontejneru nouzového přežití. Účastníkům byly
ze strany lektorů názorně předvedeny správné a bezpečné postupy při manipulaci
s kontejnerem. Poté si všichni prakticky vyzkoušeli jeho nasazení a následné složení.

Závěrem bylo provedeno krátké vyhodnocení a srovnání postupů na české a polské straně při řešení mimořádných událostí spojených s potřebou nouzového ubytování. Obecné principy týkající se této oblasti jsou shodné. Setkání ale výrazně pomohlo doplnit a navýšit informovanost o konkrétních možnostech všech zúčastněných partnerů.


Mezinárodní záchranářské manévry 16.–18.6.2021

Publikováno: 30.06.2021

Ve dnech 16.–18.6. 2021 se v Krkonošském okrese a ve městě Jelení Hora uskutečnily manévry s krycím názvem COVID-19. První den manévrů (středa 16. 6. 2021) mezi 19.00 a 21.00 hodinou byla naplánována dvouhodinová přednáška, během níž byly diskutovány otázky týkající se zásad aplikace kyslíkové terapie u pacientů.

Další aktivity během manévrů probíhaly formou workshopů. Ve středu mezi 21:00 a 1:00 hodinou ranní byly v okolí Karpacze naplánovány praktické činnosti; záchranáři se museli vypořádat se zajištěním různých typů zlomenin končetin a poraněním zad. Ve čtvrtek 23. 9. 2021 byly praktické činnosti (5 až 6 úkolů) naplánovány od 9.00 do 19.00 hodin.

Část úkolů tento den zahrnovala pomoc obětem uvězněným v autě, úkolem bylo zajistit vozidlo
a bezpečně vyprostit osoby, které potřebovaly lékařskou pomoc. Dalším úkolem bylo poskytnout první pomoc osobě postižené COVID-19, včetně vhodného zajištění záchranářů s využitím ochranných prostředků.

Třetí den manévrů (pátek 18. 6. 2021) byly v době od 9.00 do 14.00 hodin naplánovány dva úkoly, které zahrnovaly poskytnutí pomoci osobám, které utrpěly šok po bodnutí vosou
a s masivním krvácením z končetiny. Úkol vyžadoval zastavení krvácení z amputované nohy. Poslední den manévrů proběhla také panelová diskuse o provedení a splněných úkolech
a celkové shrnutí manévrů

Cílem projektu je zlepšit přeshraniční připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací na základě posílení spolupráce mezi všemi subjekty odpovědnými za bezpečnost.
Dosažení tohoto cíle zvýší úroveň bezpečnosti v česko-polském příhraničí a atraktivitu regionu.

Spolupracující organizace