PROJEKT Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny,
Jizerských hor a Krkonoš
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

Hlavní problémy

V oblasti posuzování vnitřních a vnějších podmínek pro pozitivní hospodářský i demografický rozvoj regionů je neopomenutelným faktorem zabezpečení základních standardů bezpečnosti na jejich celém území.

Příhraniční oblasti jsou geograficky výrazně specifické. Z valné většiny se jedná o horské a podhorské oblasti. Negativní dopady účinků mimořádných a krizových událostí jsou však i zde typologicky zcela komplexní. Mají bodové, liniové, plošné i prostorové účinky a nerespektují žádné administrativní členění.

Zásadním problémem je v případě příhraničních regionů při likvidaci mimořádných a krizových událostí lokace mimořádné události nebo území dotčeného krizovým stavem. Nedostatečná dopravní provázanost uvnitř území i vně se sousedními regiony vyžaduje schopnost jednotek požární ochrany, ostatních složek a orgánů státní správy a samosprávy zasahovat primárně pouze s vlastním potenciálem sil a prostředků dotčeného regionu, a to shodně po obou stranách hranice. Schopnost okamžité vzájemné přeshraniční pomoci je proto pro minimalizaci negativních dopadů mimořádných událostí a krizových stavů zásadní.

Cílem projektu je zlepšit přeshraniční připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací na základě posílení spolupráce mezi všemi subjekty odpovědnými za bezpečnost.
Dosažení tohoto cíle zvýší úroveň bezpečnosti v česko-polském příhraničí a atraktivitu regionu.

Spolupracující organizace