PROJEKT Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny,
Jizerských hor a Krkonoš
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

Forma spolupráce

Spolupráce HZS LK a KM PSP v Jelení Hoře a Jelenohorského okresu trvá už několik let. Partneři se setkávají několikrát v roce během různých akcí, účastnili se společně i několika cvičení. Během četných rozhovorů projednali otázku nutných změn a způsob jejich provedení. Rovněž konstatovali nutnost formalizovat spolupráci. Složení partnerů na polské straně není nahodilé. Vyplývá ze správního členění státu a podřízenosti složek. Státní požární stráž na okresní úrovni (např. KM PSP v Jelení Hoře) je tzv. sdružená správa a spadá pod přednostu okresu (v příp. Jelení Hory tato správa spadá pod primátora ). Jedná se o rozpočtovou jednotku města, jejíž rozpočet je v rámci městského rozpočtu a tudíž nesmí uzavírat finanční závazky a být samostatným žadatelem o externí podpůrné prostředky.

Přednosta okresu pak tvoří Národní záchranný a hasicí systém (na úrovni okresu), jehož základním článkem je KM PSP a SDH.

V rámci vybraných problémových oblastí proběhnou setkání odborníků partnerů, jejichž cílem je aplikace společné metodiky formulované Vlajkovým projektem pro řešení mimořádných událostí v podmínkách regionu Jelenohorské kotliny a příhraničních oblastí Jizerských  hor a Krkonoš.

Každý z partnerů nakupuje komplementární vybavení, které je nezbytným doplněním pro plánovaná systémová řešení. Jeho dislokace je určena přímo potřebami a ohrožením typickým pro tuto přeshraniční oblast. Doplnění technického vybavení zjednoduší a urychlí společné záchranářské akce.

Koordinace a společné provádění odborné přípravy zasahujících jednotek zvýší ve shodné úrovni obecné povědomí o principech záchranného systému po obou stranách hranice.

 

Cílem projektu je zlepšit přeshraniční připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací na základě posílení spolupráce mezi všemi subjekty odpovědnými za bezpečnost.
Dosažení tohoto cíle zvýší úroveň bezpečnosti v česko-polském příhraničí a atraktivitu regionu.

Spolupracující organizace