PROJEKT Posílení bezpečnosti společného příhraničí v oblasti Jelenohorské kotliny,
Jizerských hor a Krkonoš
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

O projektu

Zajištění úrovně bezpečnosti je prvkem podmiňujícím vývoj každé společnosti. Má bezprostřední vliv nejen na situaci obyvatel daného území ale také na hospodářskou a turistickou atraktivitu. Zjednodušení, týkající se překračování státní hranice, způsobují nutnost vnímání pohraničí jako jednoho spojitého území a to hlavně v aspektu ohrožení přirozeného a civilizačního charakteru. Vyplývá to z faktu, že tato ohrožení jsou společná pro celé území a jejich výskyt vyvolává potřebu intervence záchranných složek obou stran.

Projekt je směřován pro záchranářské složky a subjekty působící na území pohraničí. Tento přístup umožňuje pozvednout úroveň spolupráce a posílit celý bezpečnostní systém pohraničí. Výměna zkušeností mezi zástupci jednotlivých institucí umožní poukázat na slabá místa a využít ověřené a účinné mechanismy.

Projekt má také systémový charakter. Na základě dosavadní analýzy spolupráce byly určeny tématické okruhy, které je nutné posílit. Detailní analýza, uskutečněná v každém tematickém okruhu, pomůže definovat závěry, které umožní zlepšení spolupráce. Počínaje admistrativně právními podmínkami které tvoří společnou platformu výměny informací a koordinace činností, přes rušení jazykových bariér po srovnávání úrovně školení a vybavení, bude splněn hlavní cíl projektu.

Investiční činnosti v projektu zahrnují posílení technického vybavení záchranných center a posílení vybavení pro výcvik a samotnou činnost složek při činnostech spojených s efektivní a koordinovanou reakcí na existující rizika a hrozby environmentální povahy nebo vyvolané lidskou činností.

Spolupráce záchranářských složek a subjektů vychází z mezistátních smluv a regionálních dohod. S ohledem na měnící se podmínky v oblasti možnosti vedení spolupráce, a také výskyt nových ohrožení musí být fungování systému bezpečnosti v oblasti pohraničí neustále ověřováno a zlepšováno. Partneři vnímají potřebu zlepšování vedené spolupráce na základě existujících právních regulací a v mnoha tematických okruzích.

V Polsku i v České republice je systém reakce na krizové situace, které jsou způsobeny přírodními faktory (povodně, vichřice apod.) nebo civilizačními faktory (průmyslové havárie), postaven na jednotkách požární ochrany. Systém je doplňován dalšími složkami a institucemi, jako jsou policie, záchranná služba, armáda, horské služby, vodní záchranné služby apod. Reakce je součástí krizového řízení, za které nese zodpovědnost administrativa krajské úrovně (Hejtman/Wojewoda) společně se samosprávou okresní a obecní úrovně.

Cílem projektu je zlepšit přeshraniční připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací na základě posílení spolupráce mezi všemi subjekty odpovědnými za bezpečnost.
Dosažení tohoto cíle zvýší úroveň bezpečnosti v česko-polském příhraničí a atraktivitu regionu.

Spolupracující organizace