PROJEKT Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej,
Gór Izerskich i Karkonoszy
CZ. 11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000905

Szkolenie dla dyspozytorów Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz dyspozytorów służb ratowniczych z Polski i Czech 25–27.10.2021 r.

Publikováno: 31.10.2021

W związku z realizacją projektu w dniach 25–27 października 2021 r. odbyło się szkolenie
dla dyspozytorów Transgranicznego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz dyspozytorów służb ratowniczych z Polski i Czech (30 osób: 15 z Republiki Czeskiej i 15 z Polski).

Było to już ostatnie szkolenie realizowane w ramach trzyletniego projektu dofinansowanego
z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Podczas szkolenia uczestnicy doskonalili współpracę w zakresie funkcjonalnego systemu wymiany informacji i zarządzania transgranicznymi interwencjami oraz stworzenia bardziej efektywnego
i szybszego modelu reagowania w przypadku działań ratowniczych na pograniczu
polsko-czeskim w poszczególnych obszarach zagrożeń.

Podczas szkolenia zostały omówione następujące zagadnienia:

  1. Zarządzanie kryzysowe oraz obrona cywilna na obszarze Polski i Czech;
  2. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w Polsce i Czechach;
  3. System łączności współdziałania służb na miejscu działań ratowniczych;
  4. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Polsce;
  5. Zdrowy ratownik – bezpieczeństwo strażaka, współczesne zagrożenia oraz sposoby ochrony;
  6. Ochrona przeciwpowodziowa Doliny Bobru w oparciu o zaporę oraz zbiornik retencyjny w Pilchowicach;
  7. Bezpieczeństwo osób przebywających na obszarach wodnych – ratownictwo wodne w teorii oraz praktyce;
  8. Ratownictwo wysokościowe na turystycznych wieżach widokowych.
Celem projektu jest poprawa gotowości transgranicznej na wypadek sytuacji nadzwyczajnych sytuacje kryzysowe w oparciu o wzmocnioną współpracę między wszystkimi odpowiedzialnymi podmiotami dla bezpieczeństwa.
Osiągnięcie tego celu zwiększy poziom bezpieczeństwa czesko-polskiego pogranicza i atrakcyjność regionu.

Współpracująca organizacja